Diagnostik av Endodonti del 6

Enligt socialstyrelsen finns det olika koder för endodontiskt diagnostik:

-K04.0:Pulpit

-K04.1:Pulpanekros

-K04.2:Pulpadegeneration

-K04.3:Sekundär dentinbildning i pulpan

-K04.4:Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan

-K04.5:Kronisk periradikulär osteit

-K04.6:Periradikulär abscess med fistel

-K04.7:Periradikulär abscess utan fistel

-K04.8:Radikulär cysta

-K04.9:Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna

I Beväring Tandvård AB använder vi följande diagnoser för endodontiskt behandling:

1- pulpit antingen med eller utan symptom.

Ofta orsakas pulpit av karies (ett djupt hål eller kariesangrepp i en tand) där bakterierna har fri ingång till pulpan och skapar en infektion i tandens nerv.

Asymptomatisk pulpit, Patienten upplever inga besvär från den aktuella tanden och vid stimulering svarar tandpulpan sensibelt. Det föreligger dock tecken som gör att man på goda grunder kan anta att pulpainflammation föreligger. Sådana tecken kan vara att en kariesskada når in till pulpan eller att en intern rotresorption observeras vid röntgenundersökning.

Symptomatisk pulpitTanden svarar sensibelt. Intermittent eller kontinuerlig smärta som ofta kan provoceras med termiska stimuli.

2- apikal paradontit eller rotspetsinflammation antingen med eller utan symptom . Om pulpiten inte behandlas finns det risk för att bakterier tränger in i tandens rotspets och orsakar inflammation i det kringliggande benet.

Asymptomatisk apikal parodontit Kliniska och/eller röntgenologiska tecken på apikal parodontit föreligger men patienten är besvärsfri. Pulpan är nonsensibel (nekrotisk) eller tanden är rotfylld.

Symptomatisk apikal parodontit Kliniska och/eller röntgenologiska tecken på apikal parodontit föreligger och patienten uppvisar symtom i form av exempelvis smärta, ömhet, svullnad eller feber. Pulpan är nonsensibel (nekrotisk) eller tanden är rotfylld.


Klinikrutiner