Vad är kvalitet?

Ordet kvalitet kommer från det latinska ordet qualitas som betyder "av vad" eller "hurudant".

Kvalitet I

"Förmågan hos en uppsättning inneboende egenskaper hos en produkt, ett system eller en process att uppfylla krav från kunder och andra intressenter".

Kvalitet II

"Kvalitet - grad till vilken en verksamhet uppfyller ställda krav". Socialstyrelsens definition enligt SOFS 2005:12

Kvalitetsarbete

Varje verksamhet skall anpassa sitt systematiska kvalitetsarbete till de egna förutsättningarna och verksamhetens mål. Dessa mål ska vara mätbara, dokumenteras och kontinuerligt följas upp.

Kvalitetssäkring

Ordet kvalitetssäkring betyder att söka sådana arbetsformer, angreppssätt och metoder som på ett säkert sätt leder fram till att varor och tjänster får de egenskaper som dem organisationen är till för - patienterna - uppskattar.

Kvalitetsutveckling

Ordet kvalitetsutveckling betyder att utveckla organisationen/verksamhetens medarbetare, arbetsformer, angreppssätt och metoder så att den blir ännu bättre på att leverera de egenskaper som patienterna efterfrågar.

Vårdgivare

Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Föreskrifter

"Inom hälso- och sjukvård, inklusive tandvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras".(31 § HSL)

Föreskrifterna anger att vid planering, utförande, uppföljning och utveckling av verksamheten skall det systematiska kvalitetsarbetet skapa sådana förutsättningar att tillgängliga resurser kan användas för att uppnå kraven på patientsäkerhet, patienttillfredsställelse och kostnadseffektivitet.

Områden som omfattas av föreskriften:

Bemötande av patienterMetoder för diagnostik, vård och behandlingKompetensSamverkan och samarbeteRiskhanteringHygien och MiljörutinerAvvikelsehanteringFörsörjning av tjänster, produkter och teknikSpårbarhet

Regler och förordningar

Som grund för kvalitetsarbetet finns en mängd regler och förordningar bl. a. från: Socialstyrelsen, Försäkringskassan, TLV, Datainspektionen, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Strålskyddsinstitutet och Kommunernas Miljökontor. Dessa regler och förordningar skall finnas tillgängliga i praktiken och kontinuerligt hållas uppdaterade.

Krav

Patientsäkerhet och dokumentation

Rutiner för journaldokumentationen skall finnas liksom rutiner för IT-säkerhet med inloggningsfunktioner och spårbarhet i journalsystemen.

Hygienrutinkrav

Genomtänkta hygienrutiner, som dokumenterats i en hygienplan, utgör ett viktigt led i klinikens kvalitetsarbete. Hygienplanen måste hållas aktuell och vid behov förändras. Grunden till arbetet utgörs av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Här framgår bl.a. chefens ansvar för att det finns dokumenterade, aktuella hygienrutiner, men också för att den berörda personalen har kompetens för att kunna sköta sina uppgifter.

Miljökrav

Kommunerna med sina Miljökontor ställer krav på klinikens miljöarbete. Det skall finnas en miljöplan som beskriver hur man hanterar riskavfall, avloppsrening, sopor och kemikalier men också en plan för miljöarbetet i stort med hänsyn till miljöpåverkan och resursanvändning.

Dokumentation och spårbarhet av material

Uppgifter skall finnas om använda material, avseende såväl typ som fabrikat, som temporärt eller permanent placeras i munhålan. Uppgifterna skall möjliggöra identifiering av det aktuella materialet. För att kunna hitta fel och brister och för att kunna förbättra dessa skall man ha spårbarhet bakåt i leveranskedjan för material, produkter och kemikalier, utrustning och instrument. Allt material som används i munnen på en patient skall dokumenteras i journalen eller i ett system där man kan härleda materialet till en journalåtgärd. Säkerhetsdatablad skall kunna tas fram.

Avvikelsehantering

I kraven i 31§ Hälso- och sjukvårdslagen ingår även att avvikelsehanteringssystem skall finnas. "Det skall finnas rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa och återföra erfarenheterna samt att kunna ta till vara förslag och klagomål från patienter, närstående och personal." Avvikelsesystemet skall vara utformat så att man kan använda det till fortlöpande kvalitetskontroll av olika områden, metoder eller produkter.

Socialstyrelsens tillsynsarbete

Socialstyrelsens tillsynsarbete fokuserar på säkerheten för patienterna. Socialstyrelsen utövar sitt tillsynsarbete genom utfärdande av förordningar, genom att tillhandahålla information om behandlingsmetoder och material samt så kallade tillslag ute i verksamheterna.


Klinikrutiner