Rutiner för kontroll av material som vi använder i munnen på patienter.

Rutiner för kontroll av material som vi använder i munnen på patienter.

Spårbarhet ökar patientsäkerheten

1- Innehållet i tandtekniska arbeten och debtala material ska vara spårbart för att öka patientsäkerheten.

I vår klinik använder vi tandtekniska laboratorier och använder dentala produkter som är godkända av läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet för tandtekniska laboratorier, tandtekniska arbeten och dentala material.

2 – Man måste kunna spåra vad patienten har i munnen.

I vår klinik skriver tandläkaren en anvisning till det tandtekniska laboratoriet när arbetet beställs. Anvisningen innehåller uppgifter om konstruktionen, beställaren, vilken patient som avses och vilka material som ska användas.

Anvisningen signeras av tandläkaren . I och med det tar tandläkaren på sig ansvaret för att konstruktionen och de angivna materialen är lämpliga.

Tandläkaren har ansvar för patientsäkerheten

3- Om tandläkaren är osäker på om kvaliteten på ett tandtekniskt arbete är tillräckligt god, ska det inte lämnas ut till patienten. Då ska det skickas tillbaks för omgörning.

4- Tandläkaren är alltid skyldig att ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det står i patientsäkerhetslagen.Ska in i journalen

5- Tandläkarens anvisning och laboratoriets förklaring är journalhandlingar och ska bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

6- Tandvården ska rapportera avvikelser, olyckor och tillbud till tillverkaren och skicka en kopia till Läkemedelsverket för kännedom. En avvikelse kan till exempel vara att produkten inte fungerar som den ska, att produkten verkar orsaka en biverkning eller att det är fel på informationen som följer med en produkt.

VILKEN MYNDIGHET GÖR VAD?

* Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för tandtekniska laboratorier, tandtekniska arbeten och dentala material. Läkemedelsverket arbetar också med också för avvikelse- och biverkningsrapportering från vården.

* Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för vårdgivare, tandläkare och annan vårdpersonal. Socialstyrelsen ska också se till att behandlingar som görs inom tandvården utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.


Klinikrutiner