Samverkan med patienter och närstående

SFS 2010:659 3 kap. 4 §

patientskadelagen definieras vilken typ av skada som kan ge ersättning. Har du drabbats av någon av följande kan du ha rätt till ersättning:

Behandlingsskada

Materialskada

Diagnosskada

Infektionsskada

Olycksfallsskada

Medicineringsskada

Alla patienter som drabbas av en vårdskada får information om händelsen. I arbetet med händelseanalyser är patientens upplevelse en viktig del.

Beväring Tandvård AB brukar bjuda in patienten för att delta i analysarbetet. Detta sker på kliniken på Beväringsgatan 19 där vårdskadan inträffade. I arbetet för att förebygga vårdskador är en välinformerad patient en viktig barriär. I Vår klinik har som rutin för att förhindra förväxlingar framgår vikten av att alltid kommunicera med patienten för att säkerställa både att det är rätt patient och att det är rätt ingrepp som ska utföras. Beväring Tandvård AB arbetar regelbundet med fokusgrupper vid t ex framtagande av informationsmaterial och arbetet med vår externa hemsida. På vår klinik hemsida har kunder och medborgare möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Dessa används i förbättringsarbetet.


Klinikrutiner