Rutinerna för Vaccination mot hepatit B och tuberkulos

Vaccination mot hepatit B och tuberkulos

Även om hygienrutinerna följs finns risk för smittöverföring t.ex. via sticksår trots rutinerna följts. Personal skall därför vara vaccinerade mot hepatit B. Personal har informerats om att kontakta vårdcentralen för vaccination.

Beträffande tuberkulos är denna sjukdom en av de mest spridda i världen. Sjukdomen, som orsakas av bakteriearterna Mycobacterium tuberculocis och M. bovis, var i Sverige under 1900-talets första del en relativt vanlig sjukdom. I landet har sedan många decennier antalet tuberkulosfall minskat, men en inhemsk smittspridning förekommer dock även i nutid, främst i den utrikesfödda befolkningen. Under senare år har andelen tuberkulosstammar som är motståndskraftiga mot flera antibiotika, s.k. multiresistens, ökat. I likhet med MRSA blir de mer svårbehandlade och för att förhindra spridning är det viktigt att följa basala hygienregler. Vaccination mot tuberkulos (BCG) ger skydd mot sjukdom, dock ej 100%-igt. personal som ej är vaccinerad eller har en oklar vaccinationsstatus kan PPD-prövas. Vid negativt utslag kan det vara aktuellt med vaccination. För frågor och information om tuberkulosvaccination kontakta Vårdhygien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg .


Klinikrutiner