Skötsel och underhåll, rutiner

Skötsel och underhåll

1. För all utrustning gäller det att följa fabrikantens rekommen- dationer för skötsel och underhåll. 2. Regelbundet underhåll ger en säkrare funktion och längre livslängd.

3.Skötselinstruktionerna måste normalt följas för att leverantörens/tillverkarens garantier ska gälla.

4. Elinstallationer skyddas mot överbelastning, kortslutning och brandrisk genom säkringar. Misstänker man kortslutning är det viktigt att lokalisera felet. Var uppmärksam på ska- dade sladdar, kontrollera särskilt sladdar som är utsatta för nötning, till exempel vid leder på armar till röntgen och ope- rationsbelysning. Jordfelsbrytare är en god investering och borde finnas på varje mottagning.

5. Amalgamavskiljare Amalgamavskiljare av sedimenteringstyp byts en gång per år. Centrifuger ska tömmas och kontrolleras enligt skötselin- struktionen, som ska finnas tillgänglig. Kontrollera att avskil- jaren är godkänd enligt kommunens krav. 6. Autoklav Autoklav ska besiktigas en gång per år av fackman. Autoklav för sterilt gods ska vara validerad. Vid nyinvestering bör datum för validering bestämmas i anslutning till köp. Efter validering görs årlig processkontroll – så kallad revalidering. Dagligen, eller vid varje körning av förpackat gods, ska autoklaven kontrolleras med kemisk indikator eller genom av-läsning av godkänd process och registrering med skrivare. Samtliga kontroller ska journalföras i separat loggbok.

7. Diskdesinfektor . Vid användning av diskdesinfektor för att få höggradigt rena instrument, ska temperaturnivån kontrolleras en gång per vecka. Minimitemperaturen ska vara 85°C under 90 sekunder i slutfasen av programmet. Diskdesinfektorn ska kontrolleras en gång per år av fackman.

8. KylanläggningKylanläggning ska kontrolleras mot risk för läckage, av ackrediterat kontrollorgan minst en gång per kalenderår. Leverantören kan själv ha ackreditering eller ange vem som kan utföra årlig kontroll. Kraven gäller ej så kallade enhetsaggregat, det vill säga fabriksplomberade aggregat som inte kräver särskild installation på plats.

9. Röntgenutrustning/ Panoramaröntgen, det vill säga utrustning för odontologisk röntgendiagnostik med maximal rörspänning överstigande 75 kilovolt, kräver tillstånd för innehav och användning från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och ska kontrolleras minst en gång per år. Kontrollen kräver mätutrustning och ska utföras av fackman. Se SSMFS 2008:31, tabell 2. För konventionell röntgenutrustning, med rörspänning av högst 75 kilovolt, utförs kontrollen i enlighet med SSMFS 2008:31, tabell 3. Tillstånd för innehav och användning ingår i tandläkarens legitimation. Utrustningen måste vara CE-märkt och kontrollen ska utföras av fackman, eller av tandläkare som har tillräcklig kompetens för detta.


Klinikrutiner