Hygienrutiner no 1

Hygienrutin vid dentala produkter no.1

Delegering till Irada Rezeyva

Informationen har givits till alla personal i mottagningen.

Vår klinik delar up dentala produkter i 3 kategorier: 1. Rena produkter 2. Höggradigt rena produkter 3. Sterila produkter

1. Rena produkter Instrument som vid normalt bruk används utanför munhålan. Definition: Rena produkter ska vara synbart rena (för ögat rent). Till denna grupp hör instrument som vid normal användning inte berör slemhinnor utan enbart intakt hud. Rena produkter spatlar glasplattor avtryckskoppar (gummikoppar) tekniska tänger, mätlinjaler etc. Synliga föroreningar tas bort maskinellt eller manuellt. Kommer instrumenten i kontakt med sår på huden eller förorenas av till exempel saliv ska de efter användandet smittrenas. Instrumenten förvaras skyddade från damm och fukt.

2. Höggradigt rena produkter Instrument som vid normal användning kommer i beröring med, men inte är avsedda att penetrera intakta slemhinnor. Definition: Höggradigt rena produkter ska vara fria från mikroorganismer som kan orsaka infektion. Höggradigt rena produkter instrument för undersökning (inkl. fickdjupsond) instrument för kariesbehandling Instrument för protetik instrument för ortodonti handinstrument för depuration borr, turbiner, hand- och vinkelstycken blästerspetsar, EMS spetsar och övriga ihåliga instrument skall efter rengöring blästras torrt invändigt och sedan steriliseras i autoklav. Höggradigt rent gods ska omdesinfekteras en gång per vecka om inte kontinuerlig instrumentrotation sker. 3. Sterila produkter Instrument som är avsedda att avsiktligt penetrera slemhinnor och där kommer i kontakt med normalt steril vävnad. Definition: På sterila produkter får det finnas högst en levande mikroorganism på en miljon artiklar. Sterila produkter instrument för kirurgi instrument för extraktion instrument för endodonti instrument för parodontal kirurgi.


Klinikrutiner