Hygienrutin no 9

Smittvägar I Direkt kontaktsmitta – Infekterad person frisk person (utan mellanled) – Herpes simplex typ 1 & 2 – Meningokockinfektion (hjärnhinneinflammation)

Smittvägar II Indirekt kontaktsmitta – Infekterad person kläder, händer eller föremål annan person – Calicivirus (”vinterkräksjukan”) – Respiratory syncytial virus (RSV) – Staphylococcus aureus (MRSA) – Grupp A streptokocker (halsfluss, svinkoppor, rosfeber mm)

Smittvägar III Droppsmitta – Hosta, nysning, kräkning, diarréer – ”Armlängds avstånd” – Influensa – Kikhosta – Tuberkulos

Smittvägar IV Luftburen smitta (aerosol smitta) – Från luftvägarna – Från huden (1000 – 8000 bakteriebärande partiklar per minut) – Vattkoppor/bältros – TBC – Influensa – Legionella – Svamp

Smittvägar V Inokulationssmitta eller blodsmitta – Blod blod eller slemhinna – Hepatit B – Hepatit C – HIV

Smittvägarna i vården Vanligast – kontaktsmitta via händer Störst smittrisk – direkt kontaktsmitta från infekterat sår Störst betydelse – indirekt via förorenade händer Näst mest betydelsefull via kläder

Förebyggande rutiner Tillämpa alltid Basala hygienrutiner – använd plastförkläde, handskar och visir vid risk för stänk av blod och/eller saliv – instrument som kommit i kontakt med blod ska rengöras och desinfekteras så snart som möjligt • spola av med kallt vatten inne på behandlingsrummet


Klinikrutiner
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square