May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Hygienrutiner no 1

August 17, 2017

Hygienrutin vid dentala produkter no.1

Delegering till Irada Rezeyva 

Informationen har givits till alla personal i mottagningen.

 

 

Vår klinik delar up dentala produkter i  3 kategorier: 

1. Rena produkter
2. Höggradigt rena produkter
3. Sterila produkter


 

1. Rena produkter 
 
Instrument som vid normalt bruk används
utanför munhålan.
Definition: Rena produkter ska vara synbart rena (för ögat rent).
Till denna grupp hör instrument som vid normal användning inte berör slemhinnor utan enbart intakt hud.
Rena produkter
spatlar
glasplattor
avtryckskoppar (gummikoppar)
tekniska tänger, mätlinjaler etc.
Synliga föroreningar tas bort maskinellt eller manuellt.
Kommer instrumenten i kontakt med sår på huden eller förorenas av till exempel saliv ska de efter användandet smittrenas.
Instrumenten förvaras skyddade från damm och fukt.

 

 


2. Höggradigt rena produkter
 
Instrument som vid normal användning kommer i beröring med, men inte är avsedda att penetrera intakta slemhinnor.
 
Definition: Höggradigt rena produkter ska vara fria från mikroorganismer som kan orsaka infektion.
Höggradigt rena produkter
instrument för undersökning (inkl. fickdjupsond)
instrument för kariesbehandling
Instrument för protetik
instrument för ortodonti
handinstrument för depuration
borr, turbiner, hand- och vinkelstycken
blästerspetsar, EMS spetsar och övriga ihåliga instrument skall efter rengöring blästras torrt invändigt och sedan steriliseras i autoklav.
Höggradigt rent gods ska omdesinfekteras en gång per vecka om inte kontinuerlig instrumentrotation sker.

3. Sterila produkter
 
Instrument som är avsedda att avsiktligt penetrera slemhinnor och där kommer i kontakt med normalt steril vävnad.
 
Definition: På sterila produkter får det finnas högst en levande mikroorganism på en miljon artiklar.
Sterila produkter
instrument för kirurgi
instrument för extraktion
instrument för endodonti
instrument för parodontal kirurgi.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se