Delegering inom tandvården

Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården; beslutade den 4 december 2002. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § 1 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. 1 § Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal genom delegering, om det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Delegering får dock inte göras av arbetsuppgifterna – diagnostik och terapiplanering, – ingrepp i tandpulpan, rotkanal eller tandens hårdvävnader, – kirurgiska ingrepp, – läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp, – lokal anestesi genom ledningsblockad, t.ex. mandibularanestesi, och – avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar i tandköttsficka. 2 § Grundläggande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrel- sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författ- ningen utkom från trycket. 2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all- männa råd (SOSFS 1996:19) Kompetenskrav och behörighet för tandhygienister och tandsköterskor samt delegering inom tandvården.


Klinikrutiner