May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Delegering inom tandvården

August 14, 2017

Socialstyrelsens författningssamling
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren
Socialstyrelsens föreskrifter
om delegering inom tandvården;
beslutade den 4 december 2002.
Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § 1 förordningen
(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela
föreskrifter m.m.
1 § Inom tandvården kan arbetsuppgifter överlåtas till annan personal
genom delegering, om det är förenligt med en god och säker vård av
patienten. Delegering får dock inte göras av arbetsuppgifterna
– diagnostik och terapiplanering,
– ingrepp i tandpulpan, rotkanal eller tandens hårdvävnader,
– kirurgiska ingrepp,
– läkningskontroller efter kirurgiska ingrepp,
– lokal anestesi genom ledningsblockad, t.ex. mandibularanestesi, och
– avlägsnande av hårda och mjuka beläggningar i tandköttsficka.
2 § Grundläggande bestämmelser om delegering finns i Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) Delegering av
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård.
1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författ-
ningen utkom från trycket.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd (SOSFS 1996:19) Kompetenskrav och behörighet för
tandhygienister och tandsköterskor samt delegering inom tandvården.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se