4. Lex Maria rutiner

Farshid Azar: Lex maria rutiner

§ Anmälan - Lex Maria

Rutiner för Beväringsgatans Tandklinik AB i samarbete med Massod,s Tandklinik AB

Synliggöra processen

Den allvarligaste formen av avvikelse är när patienten drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, en s k Lex Maria händelse.

Dessa händelser i omhändertagandet av patienter ska alltid anmälas. Anmälan görs inom två månader och sänds till Inspektionen för Vård och Omsårg (IVO) avdelning Sydväst. Verksamhetschefen ska alltid informera patienten eller en nära anhörig om att en anmälan gjorts och därefter även meddela beslut från IVO.��

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) - ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren - har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada - ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Alla avvikelser ska rapporteras till verksamhetsansvarig som tar upp händelserna vid nästkommande klinikmöte för diskussion, åtgärd, dokumentation, uppföljning och eventuell anmälan till IVO. Händelser vid andra vårdenheter

Om vi uppmärksammar att anmälningspliktig händelse kan ha inträffat med en av våra patienter i en annan verksamhet så underrättar vår verksamhetsansvarig den vårdenheten eller vårdgivaren.

Händelser där en anmälan bör övervägas Följande händelser motiverar en anmälan om de bedöms ha lett till en allvarlig skada eller risk för allvarlig skada för patienten:

- Fallskador som lett till allvarliga konsekvenser för patienten och som föranletts av brister i samband med undersökning, vård eller behandling. - Förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar. - Sådana där läkemedel är inblandade, om de föranlett eller borde ha föranlett aktiva behandlingsåtgärder eller överföring av patienten till en annan vårdenhet. - Utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. - Felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling. - Felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående. - Felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet. - Felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat och informationssystem.

Farshid A Azar

Och

Massoud Bakhtiarnia

2017-04-28


Klinikrutiner