15. Rutinerna för recept

E-recept Författningarna om receptförskrivning har pappersrecept som utgångspunkt men samma regler gäller för e-recept som för pappersrecept med några få undantag. På ett e-recept kan behandlingstid inte ersätta uppgift om förpackningsstorlek. Narkotika och övriga särskilda läkemedel kan förskrivas. På receptblanketten Förskrivarkod måste anges på receptet för att det ska få expedieras på apotek. För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste även arbetsplatskod anges på receptet. Skrivs receptet som pappersrecept måste förskrivar- och arbetsplatskod finnas med både som siffror och som streckkod (på telefonrecept räcker siffror). För beställning av arbetsplatskod till pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utanför hälso- och sjukvården, se Vårdgivarguiden. Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om förskrivningen är inom eller utanför läkemedelsförmånen och följa de villkor som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anger. För läkemedel som har en begränsad subvention av TLV är detta extra viktigt då journalsystemen ofta inte har förmån förifyllt. Förskrivaren ska signera på receptet om läkemedlet av medicinska skäl inte får bytas ut på apoteket. Parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel betraktas alltid som helt utbytbara om inte företagsnamnet anges på receptet tillsammans med signum i rutan "får inte bytas ut". Läs mer under Utbytbara läkemedel. Startförpackning är en mindre förpackning av ett nyinsatt läkemedel som ger patienten möjlighet att pröva det nya läkemedlet. Med startförpackning avses inte insättnings- eller titreringsförpackningar. Även när läkemedlet bara ska expedieras en gång anges antal gånger förskrivningen får expedieras med bokstäver. Ordet "obs" ska skrivas på receptet om läkemedel förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos. När doseringen är ”vid behov” ska maximal dygnsdos anges. Dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt. "För eget bruk" eller "För egen praktik" får ersätta dosering vid beställning för eget bruk eller till egen praktik. Expeditionsintervall anges endast om förskrivaren anser att patienten inte ska köpa ut ett läkemedel för ofta, till exempel narkotikaklassade läkemedel. Apoteken expedierar läkemedel med rabatt för högst tre månader i taget om inget annat anges. Patienten kan då hämta ny sats läkemedel med rabatt efter två månader, patienten kan köpa ut läkemedel tidigare men då utan rabatt. Anges expeditionsintervallet tre månader får apoteket inte expediera förrän tre månader efter föregående expedition och patienten har då inte möjlighet att köpa ny medicin förrän den gamla kanske är helt slut. Giltighetstiden för ett recept är ett år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om kortare giltighetstid önskas till exempel för antibiotikarecept, kan detta anges på receptet. Läkemedel som inte är godkända av det svenska Läkemedelsverket eller gemensamt inom EU kan förskrivas efter tillåtelse, licens, från Läkemedelsverket.


Klinikrutiner